Om stiftelsen

Huvudmän i Stiftelsen, och representanter i styrelsen, är idag majoriteten av Köpmannaförbundets länsförbund och Svensk Handel. De länsförbund och branschföreningar som ännu ej anslutit sig har möjlighet att göra detta och tar då plats bland huvudmännen och i styrelsen. Den ekonomiska förvaltningen är utlagd på oberoende fondförvaltare.

Historik

Handeln har varit organiserad under en lång tid. Redan 1883 bildades den första stora köpmannasammanslutningen i landet, Sveriges Allmänna Handelsförening. Den övergick 1918 i Riksförbundet Sveriges Köpmannaförbund som sedan var en av tre handelsorganisationer som initierade Svensk Handel. Det är arvet ifrån denna organisation som Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet nu förvaltar.

Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet bildades i oktober 2009. Här har länsförbund, med ursprung i Köpmannaförbundet, samlat sina tillgångar, vilka Stiftelsen säkerställer att de används till ändamål som främjar en bransch i ständig utveckling utifrån ett lokalt, regional och nationellt perspektiv.

Bakgrund till stiftelsen

I och med att Svensk Handel bildades 1997 övergick den operativa verksamheten från Köpmannaförbundet till Svensk Handel. Med det upphörde Sveriges Köpmannaförbund och länsförbunden enades om att bilda en gemensam stiftelse för förvaltning av det kapital som skapats inom respektive förbund. Syftet är att den förmögenhet som genererats av handelsföretagen i en viss geografisk region ska användas för att utveckla handeln i densamma. Kapital som tillförts av riksorganisationer får användas för att utveckla handeln i hela landet.

Stiftelsen förvaltar också ett antal andra stiftelser som har en bakgrund inom Köpmannaförbundet och med andra ändamål som till exempel understöd till före detta köpmän.

Stiftelsens styrelse

Du hittar information om vilka som ingår i Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundets styrelse nedan.

Klicka här

Två ansökningsperioder per år

Bidrag till utvecklingsprojekt inom handeln kan sökas i/under två perioder per år. Ansökningar som kommer in före 31 mars får ett beslut på ansökan senast 31 maj. Den andra ansökningsperiodens sista dag är den 30 september och beslut lämnas då senast den 30 november.

Sök bidrag från stiftelsen

Stiftelsens ger bidrag till projekt eller organisationer som utvecklar handeln, nationellt, regional eller lokalt.

Läs mer